Công ty cổ phần Đầu tư Thành Quang

Ban Lãnh đạo

 
 
Ông Nguyễn Thanh Quang
Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc Công ty 
 
 
 
 
 Ông Võ Đặng Sơn
 Phó tổng giám đốc
Giám đốc nhà máy rác Đan Phượng
     
 
Bài viết liên quan